Notariusze dokonują czynności w formie notarialnej w sytuacjach, gdy przepisy prawa uzależniają wywołanie określonych skutków prawnych od formy notarialnej (tzw. czynności obligatoryjne) oraz w sytuacjach, gdy przepisy prawa takiej formy nie wymagają, ale strony z pewnych względów (profesjonalizm czynności, data pewna, moc dokumentu urzędowego) życzą sobie ich dokonania w formie notarialnej (tzw. czynności fakultatywne).

W Kancelarii Notarialnej Pawła Rybaka przed dokonaniem czynności notarialnych koniecznym jest dołączenie dokumentów niezbędnych do ich sporządzenia i tak:

1.   gdy przedmiotem czynności jest samodzielny lokal mieszkalny lub użytkowy:

2.   gdy przedmiotem czynności jest własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego:

3.   gdy przedmiotem czynności jest działka gruntu niezabudowana bądź zabudowana:

Jeśli tytułem własności w przypadkach opisanych w punktach 1, 2 i 3 jest dokument stwierdzający dziedziczenie (postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia) dodatkowo wymagane jest zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego stwierdzające uregulowanie podatku od spadku przez spadkobiercę lub że jest on zwolniony z tegoż podatku albo że zobowiązanie spadkowe wygasło wskutek przedawnienia;

4.   gdy przedmiotem czynności jest poświadczenie dziedziczenia:

 

Ponadto przy wszystkich czynnościach niezbędne jest posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość, numer NIP, a także ewentualne inne niezbędne dodatkowe dokumenty związane ze zmianą oznaczenia nieruchomości, wykreśleniem czy zmianą obciążeń w księgach wieczystych.

Ustrój notariatu i zakres czynności notarialnych uregulowany jest w Ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie

 

USTAWA
z dnia 14 lutego 1991 r.
Prawo o notariacie
(wyciąg)

DZIAŁ I
Ustrój notariatu

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. § 1. Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).
§ 2. W wypadkach określonych w ustawie czynności notarialnych może dokonywać również asesor notarialny zatrudniony w kancelarii notarialnej.

Art. 2. § 1. Notariusz w zakresie swoich uprawnień, o których mowa w art. 1, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
§ 2. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.
§ 3. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

DZIAŁ II
CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Art. 79. Notariusz dokonuje następujących czynności:

1)   sporządza akty notarialne;
1a) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
2)   sporządza poświadczenia;
3)   doręcza oświadczenia;
4)   spisuje protokoły;
5)   sporządza protesty weksli i czeków;
6)   przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
7)   sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
8)   sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
9)   sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.